TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. HDCM DẠY CÁC CON MỘT SỐ KỸ NĂNG NỘI TRỢ ĐƠN GIẢN