TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. - BÀI THỂ DỤC SÁNG